Nuomos taisyklės

NUOMOS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. Nuomos sąlygos:

1.1. Inventorius nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų pateikus asmens dokumentą (ID kortelę, asmens pasą ar vairuotojo pažymėjimą);
1.2. Nuomojami elektriniai paspirtukai nėra drausti civilinės atsakomybės ar savanorišku draudimu (vagystės, inventoriaus sugadinimo, ar kitos žalos), todėl nuomininkas pilnai atsako už išsinuomotą inventorių ir jam padarytą žalą (finansiškai) pagal nuomos taisyklėse nurodytus inventoriaus ar jo dalių, priedų įkainius.
1.3. Nuomotu inventoriumi draudžiama važinėti neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų asmenims, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai, negalima jo perduoti tretiems asmenims.
1.4. Inventorius turi būti grąžintas nuomotojui sutartu (nurodytu) laiku pagal abipusį susitarimą. Grąžinus inventorių vėliau negu buvo apibrėžta abipusiu sutarimu, inventoriaus nuomos kaina perskaičiuojama, už vėluojamą laiką, pagal galiojančius arba atskiru susitarimu nustatytus įkainius.
Pastaba: Nuomininkui leidžiama vėluoti priduoti nuomojamą inventorių 14 min. nuo nuomos sutarties, perdavimo - priėmimo akte nurodyto laiko. Po 15 min. vėlavimo skaičiuojasi kita pilna valanda. Nuomos laikas apvalinamas: 1 val.15 min. — 2 val. ir tt.
1.5. Jei nuomininkas pravažinėja 5 val. elektriniu paspirtuku, tai nuomotojas vėlavimų nebeskaičiuoja ir klientas gali važinėtis iki darbo dienos pabaigos už dienos kainą.
1.6. Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, perdavimo - priėmimo aktą, patvirtinta, kad inventorius buvo perduotas nuomininkui tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos.

2. Nuomininkui leidžiama naudotis išsinuomotu inventoriumi remiantis šių sąlygų nuostatomis, tačiau tai būtina daryti protingai, nuomininkui draudžiama:

2.1. Inventoriumi naudotis taip, kad tai prieštarautų galiojančių Kelių eismo taisyklių reikalavimams, nuomininkas privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su Kelių eismo taisyklių pažeidimais;
2.2. Važinėti netinkamomis vietovėmis arba sąlygomis, jeigu dėl to kyla grėsmė sugadinti inventorių. Nevažinėti nuomojamu inventoriumi smėliu.
2.3. Vežti keleivius ir naudotis inventoriumi taip, kad tai keltų grėsmę pačiam Klientui arba trečiosioms šalims, laužyti inventorių;
2.4. Naudotis inventoriumi komerciniais arba reklaminiais tikslais, neturint išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo;
2.5. Nuomininkui rekomenduojama važiuoti saugiu greičiu, atsižvelgiant į oro sąlygas, dėvėti galvos apsaugos priemones ir tinkamus drabužius.
3. Sugedus transporto priemonei būtina pranešti telefonu +370 62698328 arba +370 67877722. Pranešus apie gedimą bus stabdomas nuomos laikas, bei atvyksime padėti.
4. Pasirašydamas nuomos sutartį, perdavimo-priėmimo aktą teikimo vietoje klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su nuomos taisyklėmis ir sąlygomis, bei su jomis sutinka.

3. Sugedus transporto priemonei būtina pranešti telefonu +370 62698328 arba +370 67877722. Pranešus apie gedimą bus stabdomas nuomos laikas, bei atvyksime padėti.

4. Pasirašydamas nuomos sutartį, perdavimo-priėmimo aktą teikimo vietoje klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su nuomos taisyklėmis ir sąlygomis, bei su jomis sutinka.

5. Inventoriaus nuomos priėmimo aktas:

5.1. Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį perdavimo-priėmimo aktą, sutinka ir patvirtina, kad nuomojamas inventorius buvo patikrintas ir yra tinkamas naudojimui/eksploatavimui, nėra jokių pretenzijų dėl nuomojamo inventoriaus būklės;
5.2. Nuomotojas patvirtina, kad Nuomininkas suteikė visą reikiamą informaciją/instrukcijas nuomininkui apie nuomojamo inventoriaus naudojimosi ypatumus;
5.3. Nuomininkas Patvirtina, kad fiziškai sveikas ir galintis naudotis išnuomotu inventoriumi, kad turi praktikos ir visus tam reikalingus įgūdžius.
5.4. Nuomininko pateikti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi siekiant įvykdyti nuomos sutartį, perdavimo-priėmimo aktą, jam patvirtinant, kad yra informuotas apie pateiktų asmens duomenų tvarkymą, pagal įmonės pagal Asmens duomenų tvarkymo taisykles ir privatumo politika.
5.5. Nuomininkas turi:

  • Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  • Teisę susipažinti su duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  • Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
  • Teisę į duomenų perkeliamumą;
  • Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  • Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
*Pastaba. Jūsų teisės nėra absoliučios ir teisės aktų nustatytais atvejais jų įgyvendinimas gali būti apribotas.
5.6. Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už savo sveikatą ir gyvybę, taip pat, kad pasirinks saugų važiavimo greitį ir manevrus.
5.7, Paspirtuko nuomos laikas yra pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai yra pasirašoma paspirtuko nuomos sutartis, perdavimo - priėmimo aktas.

6. Žalos atlyginimas:

6.1. Nuomininkas pasirašydamas nuomos sutartį, perdavimo - priėmimo aktą, patvirtina, kad inventorius buvo perduotas Nuomininkui tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos. Nuomotojas sutinka ir patvirtina, kad prisiima visą atsakomybę dėl išsinuomotam inventoriui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos per visą nuomojimosi laikotarpį — nuo jo perdavimo iki grąžinimo, bei įsipareigoja atlyginti dėl nuomininko kaltės padarytą žalą inventoriui ar papildomai įrangai arba atlyginti visą inventoriaus vertę, jį praradus arba neatstatomai sugadinus.
6.2. Nuomotojas nustato šiuos žalos dėl nuomininko kaltės atlyginimo įkainius:
Už techniškai sugadintą, ar sulaužytą elektrinį paspirtuką, pamestas apsaugos priemones: padangos pradūrimą — 5 Eur, važiavimą per smėlį — 5 Eur; rato sumetimą — 30 Eur, už sugadintą, pamestą spyną ar jos raktą — 10 Eur, už sugadintą ar pamestą liemenę — 10 Eur už sugadintą ar pamestą šalmą — 30 Eur; kita kintamo dydžio bauda, atsižvelgiant į žalos dydį, priklausomai nuo sugadintos paspirtuko detalės kainos, su PVM;
6.3. Už techniškai sugadintą ar sulaužytą elektrinį paspirtuką, atsižvelgiant į žalos sąvoką, įeina ir transporto priemonei padaryta žala, vagystė, nusidėvėjimas, transportavimas, ekspertų vertinimo išlaidos, pretenzijų nagrinėjimo mokestis.
6.4. Už padarytą žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai padarys nepilnametis, naudodamasis išnuomotu inventoriumi, bus atsakingi nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai/atstovai.

7. Inventoriaus perdavimas grąžinimas:

7.1. Nuomininkas, pasirašydamas šią numos sutartį - perdavimo - priėmimo aktą, patvirtina, kad inventorius buvo perduotas nuomininkui tvarkingas, veikiantis ir pilnos komplektacijos. Grąžinant nuomotojui dėl nuomininko kaltės sugadintą ar nepilnos komplektacijos inventorių, žalą pilnai atlygina nuomininkas.
7.2. Nuomotojas už nuomojamą inventorių iš Nuomininko paima depozitą grynais pinigais : už 1 elektrinio paspirtuko nuomą — 50 Eur, už 2 elektrinius paspirtukus ar daugiau - 100 Eur.
7.3. Inventorius turi būti grąžintas Nuomotojui abipusiu sutartu laiku (nurodytu nuomos sutarties, perdavimo-priėmimo akte). Gražinus inventorių vėliau kaip 15 min. nei nurodytas laikas nuomos sutartyje, perdavimo-priėmimo akte — skaičiuojama paslaugos antros valandos kaina, o negrąžinus inventoriaus iki darbo dienos pabaigos, t.y. iki darbo dienos pabaigos — skaičiuojamas paslaugos paros įkainis, t.y.25 Eur su PVM.

8. Nuomotojo teisės ir pareigos:

8.1. Nuomininkas turi teisę naudotis išnuomotu Inventoriumi vadovaujantis pasirašytu nuomos sutarties, perdavimo - priėmimo aktu, kuriam sudaryti pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Nuomininkas pasidaro asmens foto kopiją ir saugo ją iki Inventoriaus grąžinimo. Po to nuotraukos kopija yra sunaikinama.
8.2. Nuomotojas turi teise nenuomoti inventoriaus, nekomentuojant priežasčių. Taip pat pasilieka teisę nenuomoti inventoriaus galimai įtartiniems asmenims, dėl vagysčių.
8.3. Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu paspirtuku pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto paspirtuko grąžinimo.
8.4. Nuomotojo pareiga inventorių reguliariai tikrinti, kad nuomojamas turtas būtų techniškai tvarkingas.
8.5. Nuomotojas turi teisę prašyti sumokėti: a) nuomos sumą, paskaičiuota pagal nuomos įkainius, prieš išvykstant iš nuomos taško; b) sumą, kuri yra priskaičiuojama už pavėluotą inventoriaus grąžinimą, pagal nustatytas nuomotojo laiko apvalinimo taisykles; c) sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius; d) sumą už papildomus patarnavimus.

9. Nuomininko teisės ir pareigos:

9.1. Nuomininkas turi teisę naudotis išnuomotu inventoriumi remiantis pasirašyta nuomos sutartimi, perdavimo - priėmimo aktu.
9.2. Nuomininkas privalo saugoti bei tausoti išnuomotą inventorių, ir naudotis juo pagal inventoriaus paskirtį.
9.3. Nuomininkas privalo mokėti už suteiktas paslaugas remiantis nuomotojo pateiktais įkainiais.
9.4. Nuomininkas privalo kuo skubiau pranešti nuomotojui apie inventoriaus praradimą, sugadinimą ar bet kokią kitą patirtą žalą, bei jo grąžinimo termino pratęsimą.
9.5. Pagal nuomotojo taisykles, nuomininkas privalo padengti nuostolius, padarytus inventoriui dėl jo ar jo įgaliotų asmenų kaltės.
9.6. Nuomotojas nuomininkui suteikia šviesą atspindinčią liemenę ir apsauginį šalmą.
9.7. Nuomininkas įsipareigoja važinėti saugiai, nesukeldamas pavojaus kitų praeivių sveikatai.
9.8. Nuomininkas privalo imtis visų saugos priemonių net trumpam laikui palikdamas išnuomotą inventorių.
9.9. Nuomininkas yra pilnai atsakingas už savo ir savo vaikų sveikatą ir gyvybę inventoriaus naudojimosi laikotarpiu.
9.10 Nuomininkas įsipareigoja kuo skubiau Nuomotojui pranešti apie inventoriaus praradimą, vagystę, eismo įvykį ir kitas problemas. Apie įvykį būtina pranešti telefonu +37062698328.
9.11. Kiekvienu atveju už inventoriaus sugadinimą ir praradimą lieka atsakingas nuomininkas pagal šiose nuomos taisyklėse ir sąlygose apibrėžtas nuostatas tol, kol nebus išsiaiškintos visos aplinkybės.

10. Kitos nuostatos:

10.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu, o nepasiekus susitarimo — Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
10.2. Šalių atsakomybė nustatoma pagal šias inventoriaus nuomos taisykles ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
10.3. Nuomotojas neprivalo išduoti nuomininkui antros šių taisyklių ir sąlygų kopijos.

spirtukas.com